ARDEX

Hållbarhet/Miljö

Hållbarhet/Miljö

  • ARDEX bedriver ett konsekvent och långsiktigt miljöarbete. Det innebär att vi på ett ansvarsfullt sätt förvaltar det vår generation har fått i arv. ARDEX vill lämna en byggprocess i balans till framtida generationer.

Hållbarhet är en av de viktigaste frågorna i vår tid

Under de 70 år ARDEX har varit verksamma har långsiktighet, kvalitet och hållbarhet varit ledord som är sprungna ur synsättet hos de två ägarfamiljer som fortfarande äger ARDEX-bolagen och som värnar de tre grundstenarna, långsiktighet, kvalitet och hållbarhet.

Vi på ARDEX ser ekologi och ekonomi som två sidor av samma mynt. Klimatförändringar kräver att värdefulla resurser används sparsamt. ARDEX sätter ribban med produkter som inte bara är lätta att arbeta med. De har dessutom snabba ledtider, vilket ger möjligheter att snabbt färdigställa arbetet, samt att ha möjlighet att stanna kvar och arbeta på arbetsplatsen och på så sätt minska transporterna.

ARDEX effektiviserar innovativt – för vår framtid

Ardexprodukterna kan när det gäller hållbarhet även bidra med sin höga kvalitet och låga förbrukning, vilket påverkar renoveringscykler och totalekonomi på ett positivt sätt. Pulverbaserade produkter kräver ingen vattentransport med fordon till byggarbetsplatsen, vilket är en avsevärd minskning i tonnagetransport inte minst för måleribranschen. Det är ett av ARDEX åtgärdsprogram för att bevara planeten för framtiden.

I ARDEX strävan att bidra till en sund inomhusmiljö för boenden, sjukhus, skolor och på arbetsplatser erbjuder ARDEX system för spärrning av emissioner. Hållbarhet är också den viktigaste anledningen till ARDEX senaste investeringar i produktionsanläggningarna. Dessa åtgärder medverkar bland annat till minimal miljöpåverkan genom både material- och energiåtervinning. Arbetet med miljösmarta förpackningar har intensifierats och idag är samtliga förpackningar återvinningsbara.

Visar vägen genom samarbeten

Med ARDEX produkter ska arbetsmiljön vara trygg och arbetsvänlig. Exempelvis så används endast tvättad ballast i produkterna. Arbetsmiljöarbetet fortgår med oförminskad kraft för att värna hälsan hos ARDEX användare. ARDEX samarbetar med följande miljöorganisationer: BREEAM´SE, Byggvarubedömningen, SundaHus, Basta, Svanen, Miljöbyggnad samt FTI. ARDEX ser det som en självklarhet att som baskrav följa EU:s kemikalielagstiftning – REACH, men som premiumleverantör vill vi även vara en spjutspets inom miljö och hållbarhet. Ett exempel på detta är att ARDEX endast satsar på limmer som klarar morgondagens miljökrav.

ARDEX bedriver sammanfattningsvis ett konsekvent och långsiktigt miljöarbete. Det innebär att vi på ett ansvarsfullt sätt förvaltar det vår generation har fått i arv. ARDEX vill lämna en byggprocess och värld i balans vidare till framtida generationer.

 

Kandidatlistan

ARDEX produkter innehåller inte ämnen från Kandidatlistan.

 

FTI AB – Förpacknings- och tidningsinsamlingen

ARDEX är ansluten till FTI, näringslivets lösning på producentansvaret för förpackningar av plast, metall, kartong/papper och wellpapp.

 

BASTA

ARDEX är knutet till BASTA vars syfte är att påskynda utfasningen av faliga ämnen från byggprodukter.

 

Emissionskontroller

EMICODE

Kritiska konsumenter har tidigare efterfrågat tillförlitlig information om golvprodukter som används i inomhusmiljö. Så kallade miljövänliga produkter har i många fall vilselett konsumenten eller den som föreskriver, eftersom obligatoriska kriterier för utvärdering och standardiserade mätmetoder har saknats.

Hur får man reda på om material kommer avge flyktiga ämnen och eventuellt dålig lukt? Många i föreskrivande led saknade dokumentation och efterfrågan gjorde att branscherna för lim, primer och spackel i Tyskland gemensamt började arbeta för att ta fram en mätmetod. De grundade testinstitutet GEV som utarbetade den standard som idag är EMICODE®.

En golvinstallation/produkt som är markerad med minst EMICODE EC1 av GEV kommer inte bidra med emissioner eller oönskade lukter. Systemet EMICODE® har strikta betygskriterier och är ledande som standard i Centraleuropa.

 

GEV

EMICODE® och GEV är ett tecken på kompetens och ansvar för en helhetssyn när det gäller konsument- och miljöskydd.
Mer information hittar du på emicode.com.

 

 

Emission Classification of Building Materials och M-märkning

M1-klassificeringen är en del av det finska klassificeringssystemet som mäter och klassificerar inomhusklimat. Även om testmetoden kommer från Finland så har intresset och användningen av detta test ökat markant i grannländerna de senaste åren. Klassificeringen är avsedd att användas av bygg- och byggdesignsektorn och i tillhörande entreprenadverk, såväl som av byggmaterialindustrin, när man bygger hälsosammare och mer kontrollerat i byggandet. Klassificeringen består av tre nivåer. M1 är den högsta klassen – med den lägsta mängden emissioner. Dessa mätningar är snarlika de mätningar som EMICODE® utför. Det som skiljer testerna åt är i stort att M1-testen även har ett moment där den mänskliga näsan får gälla som receptor. SKulle dofterna vara för tarka eller påträngande blir inte produkten godkänd oavsett om det är låga värden från kammartesten.

 

CE-märkning

CE-märkning är en produktmärkning inom främst EU men även inom EES. Bokstäverna CE är en förkortning för Conformité Européenne (’i överensstämmelse med EG-direktiven’). En produkt med CE-märkning får säljas i EES-området utan ytterligare krav. Förutsättningarna för att få CE-märka en produkt är att:

Produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, miljö
Föreskriven kontrollprocedur har följts.

CE märkningen följer en harmoniserad standard men det kan förekomma nationella regler t.ex. branschnormer för våtrum och andra krav som inte automatiskt omfattas av reglerna rörande CE märkningen. Det finns fortfarande några produktgrupper som saknar en harmoniserad standard, dessa omfattas inte av CE märkningen.
Läs mer i vår broschyr